Lataa tästä PDF-versio.

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n laatimat Anestesiasairaanhoitajan osaamisvaatimukset korostavat Suomessa toimivien anestesiasairaanhoitajien työnkuvaa ja keskeisiä tehtäviä, työssä tarvittavia osaamisalueita sekä potilasturvallisuus- ja laatuvaatimuksia. Anestesiasairaanhoitajan osaamisvaatimusten tavoitteena on tukea anestesiasairaanhoitajien ammatillisuutta ja uralla kehittymistä sekä ohjata näyttöön perustuvien toimintatapojen käyttöön.


Yleiset osaamisvaatimukset

Eettisyys ja lainopillisuus

Anestesiasairaanhoitaja noudattaa työssään Suomen terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisten ohjeistuksia. Anestesiasairaanhoitaja kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta antamalla potilaalle tietoa hänen omasta tilastaan siten, että potilas voi osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Anestesiasairaanhoitaja ymmärtää työssään vaitiolovelvollisuuden merkityksen. Hän hoitaa kaikkia potilaita yhtä hyvin riippumatta potilaan sosiaalisesta asemasta, uskonnosta, kulttuurista, etnisestä taustasta tai sairauden laadusta. Anestesiasairaanhoitaja kunnioittaa työssään muiden ammattiryhmien ammattitaitoa ja pyrkii yhteistyöhön edistääkseen potilaan hyvinvointia. Anestesiasairaanhoitajalla on velvollisuus ylläpitää, kehittää ja syventää ammattitaitoaan.

Potilasturvallisuus

Anestesiasairaanhoitaja työskentelee potilasturvallisuutta vaalien käyttäen apunaan saatavilla olevia työkaluja, kuten tarkistuslistoja. Hän ylläpitää omaa ammattitaitoaan hallitakseen turvallisen lääke-, laite- ja verensiirtohoidon sekä toiminnan infektioiden torjumiseksi. Hän osaa ennaltaehkäistä ja tunnistaa poikkeus- ja vaaratilanteet sekä hallitsee vaaratapahtumien ilmoituskäytännöt. Anestesiasairaanhoitaja ymmärtää ja huomioi työssään tietosuoja-asiat.


Taloudellisuus, tehokkuus ja ekologisuus

Anestesiasairaanhoitaja tuntee anestesiahoitotyössä käytettävien tarvikkeiden ja lääkkeiden hintatason ja ympäristövaikutukset sekä osaa tehdä potilaan hoidossa taloudellisesti kannattavia ja ekologisesti kestäviä valintoja. Hän edistää toiminnallaan näyttöön perustuen potilaan hoidon sujuvuutta ja jatkuvuutta sekä minimoi hukan syntymistä (aika, henkilökunta, tarvikkeet, lääkkeet). Anestesiasairaanhoitaja huolehtii anestesiatoiminnassa syntyneiden jätteiden asianmukaisesta lajittelusta, kierrättämisestä ja hävittämisestä.


Tietojärjestelmät ja kirjaaminen

Anestesiasairaanhoitaja hallitsee käytettävissä olevat sähköiset potilastietojärjestelmät ja osaa hyödyntää niitä potilastyössä. Hän kirjaa potilaan hoitoa koskevat tiedot ja hoitoprosessin virallisiin potilaskertomuksiin. Anestesiasairaanhoitaja huolehtii potilaan tietosuojan säilymisestä koko perioperatiivisen hoidon ajan.

Kliiniset osaamisvaatimukset

Aseptiikka

Anestesiasairaanhoitaja käyttää työskentelyssään uusinta aseptista tietoa. Hän hallitsee käsien desinfektion ja osaa toimia oikein puhtausluokiltaan erilaisissa leikkauksissa sekä eristysleikkauksissa. Hän valvoo aseptisen toiminnan toteutumista ja korjaa myös virheellistä toimintaa. Hän hallitsee lääke- ja nestehoidon aseptisen toteuttamisen. Aseptisella osaamisellaan anestesiasairaanhoitaja ehkäisee homeostaasin järkkymisen ja infektioiden syntymisen huolehtimalla potilaan normovolemiasta, lämpötaloudesta, kivunhoidosta, kudoshapetuksesta ja sokeritasapainosta.


Hätätilanteet

Anestesiasairaanhoitaja osaa ennakoida mahdollisesti elvytykseen johtavat tilanteet. Hän hallitsee perus- ja hoitoelvytyksen sekä tunnistaa erityisesti anestesioidun potilaan elvytystarpeen. Anestesiasairaanhoitaja pystyy toimimaan elvytystilanteen johtajana sekä hallitsee myös muiden hätätilanteiden hoitamisen.


Kivun hoito

Anestesiasairaanhoitaja tuntee ja hallitsee kivun hoidossa käytettävät lääkkeet sekä kivun arviointi- ja hoitomenetelmät. Hän ohjaa ja kannustaa potilasta ilmaisemaan ja arvioimaan omaa kipuaan. Anestesiasairaanhoitaja tuntee erilaiset kipumittarit ja niiden käytön. Hän osaa arvioida ja seurata kivun voimakkuutta, laatua, luonnetta ja ajallisuutta yhteistyössä potilaan kanssa ja toimia saamiensa tietojen perusteella.


Preoperatiivinen vaihe

Anestesiasairaanhoitaja toteuttaa preoperatiiviset valmistelut perustuen     potilaan ja/tai omaisen haastattelusta ja potilastietojärjestelmistä sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista saatuihin tietoihin sekä kliiniseen tutkimukseen. Valmisteluissa anestesiasairaanhoitaja huomioi potilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen ja niiden vaikutukset elimistöön. Hän toteuttaa anestesiavalmistelut anestesialääkärin ohjeiden mukaan.


Intraoperatiivinen vaihe

Anestesiasairaanhoitaja hallitsee erilaiset anestesiamuodot ja niiden yhdistelmät. Hän arvioi anestesian riittävyyttä ja ylläpitää anestesiaa itsenäisesti ja yhteistyössä anestesialääkärin kanssa. Anestesiasairaanhoitaja osallistuu potilaan puudutus- ja leikkausasennon suunnitteluun ja toteutukseen sekä huolehtii potilaan asentohoidosta moniammatillisessa yhteistyössä Anestesiasairaanhoitaja tarkkailee ja turvaa potilaan vitaalielintoiminnot leikkauksen aikana. Hän tuntee anestesioissa käytettävät lääkkeet, niiden vaikutustavat sekä haitta- ja sivuvaikutukset huomioiden potilaan anestesiamuodon, perussairaudet sekä toimenpiteen. Hän hallitsee anestesiassa tarvittavien tarkkailulaitteiden käytön ja osaa varautua hätätilanteisiin.

Anestesiasairaanhoitaja osaa toteuttaa verensiirron potilaalle turvallisesti. Hän huolehtii potilaan verivarauksen voimassaolosta, verituotteiden tarkistuksesta sekä oikeaoppisesta ja aseptisesta tiputtamisesta. Anestesiasairaanhoitaja tunnistaa verensiirtokomplikaatiot ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Anestesiasairaanhoitaja osaa ennakoida ja varautua potilaan tilan poikkeamiin leikkauksen ja anestesian aikana, sekä avustaa hoidossa tuntien poikkeamien hoidossa käytettävät lääkkeet, tarkkailumenetelmät ja apuvälineet.