Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue Suomi.

Tarkoitus

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää anestesiasairaanhoitajia, kehittää ja valvoa anestesiahoitotyön koulutusta sekä siten edistää erikoissairaanhoitoa valtakunnallisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia,
2. Valvoo ja kehittää anestesiasairaanhoitajien työsuhteeseen liittyvää yleistä ja paikallista asemaa, tekee esityksiä viranomaisille, antaa tarvittaessa lausuntoja sekä ryhtyy muihin samankaltaisiin yhdistyksen tarkoituksia edistäviin toimenpiteisiin
3. Harjoittaa pohjoismaista ja kansainvälistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on:

a. Tieto-taidon vaihtaminen kansainvälisellä tasolla
b. Suomalaisen anestesiasairaanhoitajan kansainvälisen liikkuvuuden parantaminen

4. Seuraa sairaanhoitajakoulutuksen sisältöä ja kehitystä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin
5. Työskentelee tutkintoon johtavan erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseksi viranomaisyhteistyössä

3 § Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia, asianomaisella luvalla panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Kieli

4 § Yhdistyksen kieli on suomen kieli, kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomen kieli, mutta keskusteluun voidaan ottaa osaa muillakin kielillä.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

5 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi liittymisoikeus on kaikilla terveydenhuoltoalan tutkinnon suorittaneilla, jotka tekevät anestesiahoitotyötä tai ovat anestesiahoitotyöstä kiinnostuneita. Opiskelijajäseneksi voi liittyä terveydenhuoltoalan tutkintoon opiskeleva henkilö, joka on kiinnostunut anestesiahoitotyöstä. Eläkeläisjäseneksi voi jäädä eläkkeelle jäädessä oltuaan aiemmin Yhdistyksen varsinainen jäsen. Yhteisökannatusjäseneksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäseneksi hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän saatuaan siitä huomautuksen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa yhden kalenterivuoden ajalta. Jos jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan on vahingoittanut yhdistyksen arvoa ja/tai toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen päätöksiä, voi yhdistyksen hallitus erottaa hänet. Ehdotus jäsenen erottamiseksi yhdistyksestä muiden syiden kuin jäsenmaksun laiminlyönnin takia on esitettävä kirjallisesti perusteluineen. Hallitus ilmoittaa erottamispäätöksestä kirjallisesti jäsenelle.

7 § Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet, eläkeläisjäsenet ja yhteisökannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

8 § Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on edistänyt ansiokkaasti anestesiahoitotyön kehitystä.

Yhdistyksen toimielimet

9 § Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa.

Yhdistyksen kokoukset

10 § Yhdistys kokoontuu kevät- ja syyskokouksiin sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/5 osa jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä muistakin kuin kokouskutsussa mainituista asioista.

11 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille viisitoista (15) päivää aikaisemmin Yhdistyksen lehdessä tai verkkosivuilla.

12 § Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella varsinaisella jäsenellä, Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa on kaikilla Yhdistyksen opiskelija-, yhteisö- ja kunniajäsenillä. Valtakirjaa käyttämällä ei saa äänestää. Käsiteltävänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa esitys, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin valittavia. Yhdistyksen kokouksessa tulee jokaisen voida todistaa henkilöllisyytensä.

13 § Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään ennen huhtikuun loppua:

1. käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edelliseltä toimintavuodelta sekä
2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien antaman lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys–marraskuussa:

1. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.
2. päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
3. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä erovuoroisten tilalle hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.
4. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa sekä näille varahenkilöt.

Yhdistyksen hallitus ja sen alaiset toimikunnat ja komiteat

14 § Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) – kahdeksan (8) jäsentä sekä viisi (5)- kahdeksan (8) varajäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, pr-henkilön, pohjoismaisen ja kansainvälisen yhdyshenkilön, jäsensihteerin, sekä Spiriumin päätoimittajan. Hallituksen jäsenet valitaan, mikäli mahdollista, anestesiahoitotyöhön liittyvissä hoito- johtamis-tai opetustehtävissä olevista henkilöistä. Muiden terveydenhuoltoalan aatteellisten ja ammatillisten yhdistysten hallituksen jäseniä, kaupallisten lääke- ja sairaalatarvikeyritysten piiristä ei voida valita hallituksen jäseniä. Hallituksen

15 § Yhdistykseen voidaan perustaa alajaoksia ja valita kutakin sellaista varten yksi ylimääräinen nimetty vastuuhenkilö hallituksen sisältä tai sen ulkopuolelta.

16 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja ½ hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee esitys, johon puheenjohtaja yhtyy, vaaleissa arpa.

17 § Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa sekä käsittelee ne asiat, jotka yhdistyslain tai sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat ja huolehtii kokouksen päätösten täytäntöönpanosta.

Toimikunnat ja pohjoismainen sekä kansainvälinen yhteistyö

18 §

Koulutustoimikunta

Tarkoitus:

1. järjestää kulloinkin erikseen sovitulla paikkakunnalla koulutuspäivät
2. koulutustoimikunta on alueellinen ja koulutuspäiväkohtainen

Tehtävät:

1. koulutustoimikunta hyväksyttää suunnitelmat hallituksella sekä yhdessä sovitun henkilön kanssa valmistelevat tilat, luennot, majoituksen sekä muut käytännön toimet
2. hallituksen yksi jäsen toimii yhdyshenkilönä ja tarvittaessa osallistuu koulutustoimikunnan kokouksiin

Lehtitoimikunta

1. toimittaa Spirium lehteä
2. vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa tulee ilmetä lehden ilmestymiskertojen määrä

Pohjoismainen yhteistyö

1. pohjoismainen yhteistyökomitea on yhteistyöelin anestesia- ja tehosairaanhoitajayhdistysten välillä pohjoismaissa
2. hallitus nimeää yhden henkilön vuodeksi kerrallaan edustamaan pohjoismaisessa yhteistyössä

Kansainvälinen yhteistyö

1. kansainvälisen yhteistyön tarkoituksena on edistää ammatillista koulutusta ja pitää yllä korkeatasoista ammattitaitoa anestesiahoitotyön osalta
2. hallitus nimeää yhden henkilön vuodeksi kerrallaan edustajaksi kansainvälisessä yhteistyössä

Toiminta- ja tilikausi

19 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina jätettäväksi toiminnantarkastajille/tilintarkastajille ennen helmikuun viimeistä päivää.

Nimenkirjoittaminen

20 § Yhdistyksen nimen kirjoitusoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, aina kaksi yhdessä.

Sääntöjen muuttaminen

21 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia on yhdistyksen kokouskutsussa mainittu ja otetaan kokouksessa käsiteltäväksi sekä muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä.

Yhdistyksen purkaminen

22 § Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneistä varoista päätettävä yhdistyksen kokouksessa käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti. Purkautumiskokouksessa päätetään yhdistykselle lahjoitettujen tai testamentattujen rahastojen käytöstä edellisen mukaisesti, ellei lahjoittaja tai testamentin tekijä ole nimenomaan toisin määrännyt. Purkautumispäätöksen tekoon vaaditaan viisi kuudesosaa (5/6) varsinaisessa kokouksessa annetuista äänistä.