Medlemmar och utskrivningar godkänns på styrelsens möten på basen av ansökningar (stadgar 6§). Efter att ha fått anmälan/medlemsansökan skickar medlemssekreteraren en bankgiroblankett för betalning av medlemsavgiften till ifrågavarande person samfund och medlemskapet godkänns på styrelsens följande möte. Efter betald medlemsavgift får medlemmen första numret av tidningen Spirium. Vad beträffar studerandemedlemmarna bör det framgå i anmälan/medlemsansökan studiernas avslutnings-/ utexamineringstidpunkt (dd,mm,åååå), så de automatiskt efter dimmissionen kan flyttas över till ordinarie medlemmar. Ifall uppgifterna förändras eller är bristfälliga bör vederbörande upplysa föreningen om dimmissionstidpunkten.
Hedersmedlemmar
Föreningens styrelse kan utnämna en person, som på ett förtjänstfullt sätt befrämjat anestesisjukvårdens utveckling till hedersmedlem (stadgar 8§).
Hedersmedlemmar:

1.    Aino-Maria Havanto
2.    Ritva Siikaluoma
3.    Raija Vaahti
4.    Hannele Varisto
5.    Marianne Panelius
6.    Ritva Mäkinen
7.    Lauri Nuutinen
8.    Arja Aura
9.    Kaija Viinamäki
10.  Matti Mattila
11.  Eeva Kujala
12.  Arno Hollmen
13.  Mirjam Laisalmi
14.  Tuula Sora
15.  Marja-Leena Väänänen.
På föreningens höstmöte fastställs föreningens medlemsavgift för föreningens ordinarie medlemmar samt privata och understödsmedlemmar.  Av hedersmedlemmar uppbärs ingen medlemsavgift (stadgar7§). Medlemsavgiftens storlek syns på den elektroniska anmälningsblanketten. En medlem kan uteslutas från föreningen om han, trots påminnelse, har lämnat medlemsavgiften obetald under ett kalenderår (stadgar 6§).

Medlemsregister

Medlemssekreteraren upprätthåller medlemsregistret. Det är till varje medlems och tidningsbeställares fördel att medlemssekreteraren har uppdaterade uppgifter om: namn, adressförändring (obs personer som jobbar eller är på väg utomlands) namnförändringar samt arbetsplats så posten hittar fram och ömsesidiga missförstånd undviks (se styrelse och medlemssekreterare).