Taltur
Man begär om ordet genom att sträcka upp handen och berätta sitt namn. Ordförande ger ordet i den ordning det begärs. Undantag utgörs av taltur gällande arbetsordning samt replik, vilka delas ut genast efter pågående anförandes slut. Även för understödsyttranden bör ordet begäras på samma sätt som för övriga talturer.
Framställning av ärende
Ordförande eller den sakkunniga presenterar ärendet. I framställningen framförs styrelsens ståndpunkt, som hålls som huvudförslag.
Behandling av ärende
Efter presentationen förs en diskussion, under vilken man kan ge förslag till ändringar och uttrycka sitt understöd. Efter diskussionen hålls en omröstning, vid vilken endast understödda förslag till förändringar beaktas. Styrelsens förslag utgör huvudförslag och behöver inte understödas. Förändringsförslagen bör göras skriftligen.
Omröstning
På föreningens möten har varje närvarande medlem rösträtt. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt i val avgörs valet genom lottning, i övriga frågor vinner det förslag som ordförande understöder. Valet sker med slutna röstsedlar. Endast förslag som vunnit understöd beaktas vid omröstning gällande sakfrågor. Vid personval krävs ej understöd.
Studerandemedlemmar
Studerande har rätt att ta del i diskussionen men har ej rösträtt.