Utvärdering av Spirium

Skrivinstruktioner för Spirium

Susanna Sunnarborg-Annala
Suomen Anestesiasairaanhoitajat r.y.
Spiriums chefredaktör
susanna.sunnarborg(a)sash.fi

Inledning

Spirium är Suomen Anestesiasairaanhoitajat  r.y.:s medlemstidning, vars funktion är att erbjuda information om anestesisjukvård, smärtvård, intensivvård och den postoperativa vården. Genom ökad kunskap försöker vi förbättra kvaliteten på vårdarbetet.

Tidningen publicerar artiklar, forskningar, rekommendationer, bilder och beskrivningar och jämförelser av praxis, fallbeskrivningar, reserapporter, presentationer av verksamhetsenheter, ledare, åsiktsyttringar inom området samt information om skolningar och arbetsplatsannonser.

Artiklarna kan publiceras på finska eller svenska, i vissa fall även på engelska.

Spirium utkommer fyra gånger per år och den postas till föreningens alla medlemmar och understödsprenumeranter (sjukhus,bibliotek, företag inom branschen).

Nyckelord: Handskrift, instruktion, uppbyggnad, layout

 

Manuskriptets uppbyggnad och form

Den här texten är avsedd att hjälpa skribenten samt fungera som mall för manuskriptets utformning. Manuskriptet sparas som ett Word-dokument. Artikelns maximala längd är ca 6 sidor text. Radavståndet är 1,5 och fontstorleken 11-12.

Manuskriptet bör innehålla åtminstone inledning, själva texten samt litteraturhänvisningar.Önskvärt är, att även nyckelord och sammanfattning ingår.Huvudrubriken skrivs med stora bokstäver och under rubriken bifogas författarens namn, examen, tjänsteställning samt kontaktuppgifter(arbetsplats, postadress och e-postadress). Texten delas in med hjälp av mellanrubriker och styckeindelningar. Mellanrubrikerna skrivs med normal text. Texten formateras ej: dvs. avstavning, tabulering, förmörkning, kursivering eller understräckning används ej. Om man vill framhäva texten bör man vid behov använda sig av en skild fil.

I texten undviks lånord om det finns ett bra motsvarande ord på finska/svenska. Utländska ord översätts till finska/svenska och förkortningar skrivs ut. Författaren ansvarar för sakinnehållets riktighet. Redaktionen kan göra förändringar, som ej påverkar sakinnehållet, men förbättrar textens smidighet och språk. Författaren kan vid behov ombes kontrollera redigerad text.

Tabeller, bilder och grafer

I fall texten förtydligas med hjälp av tabeller, bilder eller grafer, är det bra att använda dem. Tabellerna skickas i Word- eller Excel-form och graferna i PowerPoint- eller bildform (jpg,tiff). Fotografier som skall publiceras i tidningen bör vara av möjligast god kvalitet. Varje bild, graf och tabell skickas som en skild fil. Bildtexter och tabellernas rubriker sammanställs i en skild Word-textfil. Till fotografierna bifogas fotografens eller upphovsrättsinnehavarens namn.

Litteraturhänvisning

Använd litteratur markeras i texten med en siffra inom parentes i löpande ordning. Litteraturhänvisningen placeras i slutet av texten. I litteraturhänvisningen framkommer all litteratur som förekommit i texten, i nummerordningsföljd som exemplet här nedan visar.

  1. Lamberg E, Poikajärvi S, Rauta S, Siirala E & Junttila K 2012. Aikuispotilaan hypotermian hoidon ja ehkäisyn periaatteet perioperatiivisessa hoitoympäristössä. Spirium 47(2), 8-10.
  2. Koivusalo A-M, Isoniemi H & Kukkonen S 2006. Anestesia elinsiirroissa. Kirjassa Rosenberg P, Alahuhta S, Lindgren L, Olkkola K & Takkunen O (toim.)2006. Anestesiologia ja tehohoito. 2., uudistettu painos, s. 765–779.
  3. Fimea, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. www.fimea.fi (Viitattu 15.8.2012).

Skickandet av manuskriptet  till Spiriums redaktion

Manuskriptfilen samt tillhörande filer skickas per e-post till chefsredaktören Susanna Sunnarborg-Annala (susanna.sunnarborg(a)sash.fi) eller Anna Rantanen (anna.rantanen(a)sash.fi) före utsatt inlämningsdatum(deadline).  Temat för varje nummer samt  inlämningsdatum finns på föreningens hemsidor.