Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:s stadgar

Namn, hemort och verksamhetsområde


Föreningens namn är Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry, dess hemort är Helsingfors stad och verksamhetsområde Finland.

Ändamål


Föreningens ändamål är att förena anestesisjukskötare, utveckla och övervaka utbildningen inom anestesisjukvård och sålunda främja specialsjukvården nationellt.
För att uppnå dessa mål
1.    ordnar föreningen möten och skolningstillfällen
2.    bevakar och utvecklar föreningen anestesisjukskötarnas ställning beträffande anställningsförhållande, gör framställningar till myndigheter, ger vid behov utlåtanden och vidtar övriga liknande åtgärder för att främja föreningens målsättningar.
3.    utövar föreningen nordiskt och internationellt samarbete i avsikt att främja internationellt kunskapsutbyte och förbättra möjligheterna för finländska anestesisjukskötare att verka utomlands
4.    följer föreningen med sjukskötarutbildningens innehåll och utveckling samt vidtar vid behov  åtgärder
5.    arbetar föreningen för att förverkliga en till examen ledande specialiseringsutbildning i samråd med myndigheterna


Som stöd för sin målsättning har föreningen rätt att skaffa och inneha fast och lös egendom, mottaga donationer, med vederbörande tillstånd genomföra insamlingar och lotterier samt utöva publicerings- och förlagsverksamhet.

Språk


Föreningens språk är finska, mötes- och protokollspråket är finska, men det är möjligt att delta i diskussioner även på andra språk.

Bestämmelser gällande medlemskap


Alla som har en examen inom hälsovården och jobbar som anestesisjukskötare eller är intresserade av anestesisjukvård har rätt att bli ordinarie medlem i föreningen.  En studerande, som studerar till att avlägga en examen inom hälsovårdsbranschen och är intresserad av anestesisjukvård, kan ansöka om studerandemedlemskap. Alla rättsdugliga föreningar kan bli understödsmedlemmar i föreningen. Uppnådda medlemsrättigheter bibehålls.

Medlemskap söks genom en ansökan riktad till föreningens styrelse. En medlem kan skriva ut sej ur föreningen genom ett skriftligt meddelande till styrelsen eller dess ordförande, eller genom ett muntligt meddelande som noteras i mötesprotokollet. En medlem kan uteslutas från föreningen om han, trots påminnelse, har lämnat medlemsavgiften obetald under ett kalenderår.
Föreningens styrelse kan avsluta ett medlemskap om medlemmen genom sitt beteende eller verksamhet har skadat föreningens anseende eller verkat mot föreningens stadgar och föreningens mötesbeslut. Förslag om att utesluta en medlem från föreningen av andra skäl än utebliven medlemsavgift bör framföras skriftligt och med motivering. Styrelsen meddelar medlemmen skriftligen om uteslutningsbeslutet.

Föreningens ordinarie medlemmar, studerandemedlemmar och understödsmedlemmar betalar en medlemsavgift, vars storlek bestäms på föreningens höstmöte skilt för alla medlemsgrupper.  Av hedersmedlemmar uppbärs ingen medlemsavgift.

Föreningens styrelse kan till hedersmedlem utse en person, som på ett förtjänstfullt sätt utvecklat anestesisjukvården.

Föreningens organ


Föreningens organ är föreningens möten och styrelsen. Föreningens möten har beslutanderätt.  Styrelsen förbereder och verkställer besluten.

Föreningens möten

10§
Föreningen sammanträder till vår-och höstmöten samt vid behov till extra möten. Ett extra möte hålls, om föreningens styrelse anser det nödvändigt eller om minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begär om ett möte för ett särskilt ärende. På mötet kan man behandla, men inte besluta om andra ärenden än de som nämnts i möteskallelsen.
11§
Föreningens styrelse sammankallar till föreningsmötena. Medlemmarna skall informeras om mötet femton (15) dagar tidigare i föreningens tidning eller på föreningens hemsida.

12§
Varje ordinarie medlem har rösträtt på föreningens möten. Studerande-, understöds- och hedersmedlemmar har närvaro- och yttranderätt på mötena. Man kan inte rösta med stöd av fullmakt. Besluten fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt i val, avgörs valet genom lottning. Om rösterna faller jämnt i övriga frågor vinner det förslag som ordförande understöder. Valen genomförs med slutna röstsedlar om kandidaterna är fler än platserna som skall besättas. Vid mötena bör deltagarna kunna styrka sin identitet.
13§
På föreningens vårmöte, som hålls före utgången av mars:
1.    behandlas styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till bokslut för det föregående verksamhetsåret
2.    bekräftas bokslutet och beslutas om beviljandet av ansvarsfrihet på basen av revisionsberättelsen.
På föreningens höstmöte, som hålls i oktober-november:
1.    bekräftas verksamhetsplanen och budgeten för nästa verksamhetsår
2.    beslutas om medlemsavgiftens storlek
3.    vartannat år väljs styrelsens ordförande, som också fungerar som föreningens ordförande, samt nya ordinarie medlemmar och suppleanter till dem som är i tur att avgå från styrelsen.
4.    väljer man för följande räkenskapsperiod två revisorer samt suppleanter till dem.

Föreningens styrelse och dess utskott och kommittéer

14§
Styrelsen leder föreningens verksamhet. Styrelsen består av en för två år i sänder vald ordförande och sex (6) medlemmar samt sex(6) suppleanter. Medlemmarna och suppleanterna väljs för två år och hälften av medlemmarna är årligen i tur att avgå. Första gången bestäms turen att avgå genom lottdragning. Styrelsen väljer bland medlemmarna en vice ordförande och bland medlemmarna eller utifrån en sekreterare, kassör, PR-person, nordisk- och internationell kontaktperson, medlemssekreterare samt redaktör för Spirium. Till medlemmar i styrelsen väljs, i mån av möjlighet, personer som jobbar inom anestesisjukvården som vårdare, ledare eller inom undervisningen. Medlemmar till styrelsen kan inte väljas bland personer som jobbar på kommersiella företag inom läkemedels- och sjukvårdsförnödenhetsbranschen.
15§
Styrelsen sammankallas av ordförande, eller då han är förhindrad av viceordförande, då de anser det nödvändigt eller då 2/3 av styrelsens medlemmar kräver ett möte. Mötet är beslutfört då ordförande eller viceordförande samt  ½  av styrelsens medlemmar är på plats. Ärenden avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller jämnt vinner det förslag som ordförande understöder, i personval avgör lotten.

16§
Styrelsen utövar föreningens verkställande makt samt behandlar frågor som enligt föreningslagen eller stadgarna inte hör till föreningens möten. Styrelsen förbereder ärenden inför föreningens möten och ser till att mötesbesluten genomförs.

Utskotten och nordiskt samt internationellt samarbete.

17§
Skolningsutskottet
Ändamål:
1.    att ordna skolningsdagar på tidigare fastställd ort
2.    skolningsutskottet är regionalt och utsett för de ifrågavarande skolningsdagarna

Uppgifter:
1.    styrelsen godkänner skolningsutskottets plan varefter utskottet förbereder utrymmen, föreläsningar, logi och övriga praktiska angelägenheter i samråd med en utsedd person.
2.    en av styrelsemedlemmarna fungerar som kontaktperson och deltar vi behov i skolningsutskottets möten.
Tidningsutskottet
1.    ansvarar för Spirium tidningen
2.    i den årliga verksamhetsplanen bör framgå antalet utgivningsgånger

Nordiskt samarbete
1.    den nordiska samarbetskommittéen är ett samarbetsorgan mellan de nordiska anestesi- och intensivsjukskötarföreningarna.
2.    styrelsen utser en person för ett år i taget till representant för det nordiska samarbetet.

Internationellt samarbete
1.    målet med det internationella samarbetet är att utveckla den professionella utbildningen och upprätthålla en hög nivå på yrkesutövandet inom anestesisjukvården.
2.    styrelsen utser en person för ett år i taget till representant för det internationella samarbetet.

 

Verksamhets- och räkenskapsperiod

18§
Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet bör vara färdigt att överlämnas till revisorerna före utgången av januari.

Prokura

19§
Rätt att underteckna i föreningens namn har föreningens ordförande, sekreterare och kassör, alltid två tillsammans.

Ändring av stadgar

20§
Man kan göra ändringar i stadgarna om ärendet har nämnts i föreningens möteskallelse och behandlas på mötet, samt om minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna har röstat för ändringen.

Upplösning av föreningen

21§
Om föreningen upplöses, bör på föreningens möte beslutas om föreningens tillgångar i enlighet med föreningens syfte. På upplösningsmötet besluts om användningen av de till föreningen donerade eller testamenterade fonderna enligt föregående, om inte donatorn eller den som testamenterat bestämt annat. Ett beslut om upplösning kan fattas av föreningens möte och kräver minst fem sjättedelar (5/6) av de avgivna rösterna.