Stiftelsens namn och hemort

Stiftelsens namn är Suomen Anestesiasairaanhoitajien säätiö och dess hemort är Helsingfors.

Syfte

Stiftelsens ändamål är att främja och stöda anestesisjukvårdsarbetet samt forskning och kunskap inom området.

Förverkligandet av syftet

Stiftelsen uppfyller sitt syfte genom att bevilja bidrag och stöd till i 2§ nämnda ändamål. Stiftelsen kan bedriva och stöda forskning, utbildning, informations- och upplysningsverksamhet för att främja dess mål.

Grundkapital

Stiftelsens grundkapital är femtiotusen (50.000) euro. Stiftelsens tillgångar bör placeras på ett säkert och inkomstbringande sätt.

Styrelsen

Stiftelsens  ärenden sköts och stiftelsen representeras av en för tre (3) kalenderår i taget vald styrelse,  till vilken hör sex (6) medlemmar.
Första gången utses stiftelsens styrelse av stiftelsens grundare. Därefter utser stiftelsens styrelse styrelsemedlemmarna.
Styrelsen väljer bland sina medlemmar ordförande och viceordförande under det första styrelsesammanträdet varje år.

Styrelsemöte

Kallelse till styrelsens möten befordras på ett bevisligt sätt skriftligen eller per e-post till varje medlem minst fem (5) dagar före mötet. Övriga kungörelser till styrelsens medlemmar sker på samma sätt.
Styrelsen sammankallas av ordförande eller, då denne är förhindrad, av
viceordförande.
Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande, samt minst tre (3) andra medlemmar är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet ifall inte annat anges i dess stadgar. Om rösterna faller jämnt vinner det förslag som ordförande understöder, personval avgörs genom lottdragning.
Vid styrelsemöten förs protokoll där besluten och omröstningarna antecknas. Protokollet bör undertecknas av ordförande för mötet samt av minst en medlem som mötet har utsett.

Styrelsearvoden

Till styrelsemedlemmarna kan utbetalas ett måttfullt mötesarvode, ersättning för resekostnader samt ett måttfullt arvode för arbete stiftelsen till fromma.

 

Årsmöte

 

Styrelsen sammankommer årligen till årsmöte i januari-februari.
På årsmötet:
– fastställs styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut
– besluts om budget för det påbörjade året
– bestäms mötesarvodets storlek
– väljs en (1) godkänd revisor (CGR-eller GRM-revisor) och för denna en (1) godkänd vicerevisor.

 

Ombudsman

Styrelsen kan välja inom sej eller utifrån en ombudsman samt eventuella övriga funktionärer.

 

Tecknande av stiftelsens namn

10§

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande och ombudsman, två personer tillsammans, eller någon av dem tillsammans med någon övrig styrelsemedlem.
Styrelsen kan bemyndiga någon att underteckna stiftelsens namn tillsammans med styrelsens ordförande, viceordförande eller ombudsmannen.

 

Räkenskapsperiod och revision

11§

Stiftelsens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Bokslutet samt styrelsens verksamhetsberättelse bör efter årsmötet ges till revisorerna, vilka bör ge sin revisionsberättelse före utgången av mars.
Om revisionsberättelsen ger anledning, bör styrelsen sammankomma inom april för att besluta om de åtgärder som revisionsberättelsen ger upphov till.

 

Årsredovisning och anmälningar till Patent- och registerstyrelsen

12§

Styrkta kopior av resultat- och balansräkningen jämte bilagorna, av specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelsen bör lämnas till Patent- och registerstyrelsen inom sex (6) månader från räkenskapsperiodens utgång.
Om stiftelsens styrelse eller namntecknare byts ut, skall stiftelsen göra anmälan om ändringarna till Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister utan dröjsmål.

 

Ändring av stadgar och upplösning av stiftelsen

13§

Stiftelsens stadgar kan ändras om minst fem (5) styrelsemedlemmar understöder ändringen. Stadgeändringen skall fastställas av Patent- och registerstyrelsen.
Beslut om stiftelsens upplösning fattas i samma ordning som ovan angetts. Om stiftelsen upplöses används stiftelsens tillgångar i enlighet med styrelsens beslut för att främja stiftelsens ändamål.