Suomen Anestesiasairaanhoitajats stiftelse beviljar stipendier, vilkas avsikt är att främja och stöda anestesisjukvården. Stipendium kan ansökas för t.ex. slutarbete, kongresser och studieresor.
Stipendium kan ansökas för kostnader från pågående kalenderår eller för kostnader som uppstår under därpå följande kalenderår. Stipendieansökningarna bör inlämnas före sista maj eller sista december.
Förutsättningar för beviljandet av stipendium:

 

 • Minst två års medlemskap i Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry.
 • Medlemsavgiften är betald under två års tid utan påminnelse.
  • Stipendiet utbetalas då medlemsavgiften för det pågåendet året är betald.
 • Det har gått minst två år från det tidigare beviljade och utbetalda stipendiet från Stiftelsen Suomen  Anestesiasairaanhoitajat.
  • Tiden räknas från det datum då föregående stipendium beviljats till behandlingsdatumet för den nya stipendieansökan.
 • Det beviljade stipendiet kan endast användas till det ändamål det anhållits och beviljats för.
 • Stipendiet är personligt.
 • Till alla stipendieansökningar bifogas en finansieringsplan, där eventuella andra finansieringskällor framkommer.
 • Till stipendium som anhålls för forskningsarbete bör en officiellt godkänd forskningsplan bifogas.
  • Man förutsätter en rapport i Spirium av stipendiemottagaren. Rapportens ämne/ innehåll och tidtabell bör diskuteras med chefredaktören.
 • Till stipendieansökningar för kongress- eller studieresor bör man bifoga reseplan och program, ur vilka resans ändamål bör framkomma.
  • Stipendiet är avsett för skolningsdagarnas/ kongressens officiella deltagaravgift, logi- samt resekostnader.
  • Stipendium beviljas inte för kostnader för sociala evenemang i samband med skolningsdagarna (om de inte ingår i deltagaravgiften) eller för matkostnader utanför skolningsprogrammet.
 • Stipendiemottagaren bör göra en utredning över användandet av stipendiet inom en månad från resan eller skolningstillfället. Till rapporten bör bifogas kvitton i original från resan och skolningen samt en rese- eller skolningsrapport.
  • Rapporten bör innehålla ett sammandrag av minst ett föreläsningsämne eller ämnesområde som stipendiemottagaren funnit intressant samt en diskussion om hur informationen kan utnyttjas i det egna arbetet. Rapporten bör följa skrivreglerna för Spirium.
  • En papperskopia av reserapporten skickas tillsammans med reseräkningen och kvitton till stiftelsens kassör (Marjaleena Väänänen, Varvisaari, 70100 Kuopio).
  • Reserapporten skickas dessutom som en e-post bilaga till chefredaktören för Spirium ( tiina.ilola(at)gmail.com).
  • En del av reserapporterna publiceras i Spirium, de övriga på föreningens hemsida www.sash.fi

Stipendieansökans innehåll

 

 • Den sökandes namn
 • Adress, telefonnummer, e-post adress
 • Nuvarande arbetsplats
 • Kontonummer
 • Hur länge du varit medlem
 • Tidigare beviljade stipendier
 • Arbetshistoria i korthet
 • Utredning om för vilket ändamål stipendiet söks
 • Skolningsdagarnas eller kongressens program
 • Doktorsavhandlingens eller forskningsarbetets tidtabell
 • Uppskattning av kostnaden
 • Motivering och värdering av den nytta stipendiet skulle ge med tanke på ditt arbete/dig själv/ dina kolleger

 

Sökande av stipendium
Ansökan riktas till Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiö.
En skriftlig ansökan skickas till adressen:
Virpi Lindholm
Nurmitie 3
70700 Kuopio

Stipendiets betalningsblankett
Faktureringsblankett, PDF