Apurahasäännöt

Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiö sr myöntää apurahoja, joiden tarkoituksena on edistää ja tukea anestesiahoitotyötä. Apurahaa voi hakea mm. opinnäytetöitä, kongressi- ja opintomatkoja varten.

Apurahaa voidaan hakea kuluvan tai seuraavan kalenterivuoden aikana muodostuneisiin kuluihin. Apurahahakemukset tulee tehdä kulloisenkin kalenterivuoden toukokuun tai joulukuun viimeiseen päivään mennessä.

Edellytykset apurahan myöntämiselle

 • Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n jäsenyys vähintään 2 vuotta.
 • Jäsenmaksut on maksettu kahdelta edelliseltä vuodelta.
 • Aikaisemmasta myönnetystä ja maksetusta Suomen Anestesiasairaanhoitajien säätiön sr myöntämän apurahan maksamisesta on kulunut vähintään 2 vuotta.
  • Aika lasketaan edellisen apurahan myöntämispäivämäärästä nykyisen apurahahakemuksen käsittelypäivämäärään.
 • Myönnetyn apurahan voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on haettu ja myönnetty.
 • Apuraha on henkilökohtainen.
 • Kaikkiin apurahahakemuksiin liitetään rahoitussuunnitelma, josta ilmenevät muut mahdolliset rahoituslähteet.
 • Tutkimustyötä varten haettavasta apurahasta on hakemukseen liitettävä virallisesti hyväksytty tutkimussuunnitelma.
  • Tutkimusapurahan saajalta edellytetään kirjoitusta Spiriumiin. Kirjoituksen aiheesta/sisällöstä sekä aikataulusta tulee neuvotella päätoimittajan kanssa.
 • Kongressi- tai opintomatkan apurahahakemuksen liitteenä tulee toimittaa matkasuunnitelma ja ohjelma, josta ilmenee matkan tarkoitus.
  • Apuraha on tarkoitettu koulutuspäivien / kongressin viralliseen osallistumismaksuun, majoitus- tai matkakuluihin.
  • Apurahaa ei myönnetä maksullisiin sosiaalisiin tapahtumiin (elleivät ne sisälly osallistumismaksuun) koulutusten yhteydessä tai koulutusohjelman ulkopuolisiin ruokailuihin.
 • Apurahan saajan on tehtävä selvitys apurahan käytöstä kuukauden kuluessa matkasta tai koulutustilaisuudesta. Selvitykseen kuuluvat matka- tai koulutuslasku alkuperäisine kuitteineen sekä matka- tai koulutusraportti.
  • Raportti sisältää lyhennelmän vähintään yhdestä itseä kiinnostavasta luentoaiheesta ta aihekokonaisuudesta sekä pohdintaa siitä, kuinka tietoa voi hyödyntää omassa työssään. Raportissa noudatetaan Spiriumin kirjoitusohjeita.
  • Yksi paperikopio matkaraportista toimitetaan matkalaskun ja kuittien mukana Säätiön rahastonhoitajalle (Titta Lehtokallio, titta.lehtokallio(a)gmail.com).
   • Matkaraportti toimitetaan lisäksi Spiriumin päätoimittajalle sähköpostin liitteenä (paivi.holmberg(at)sash.fi).
   • Osa matkaraporteista julkaistaan Spiriumissa ja loput yhdistyksen verkkosivuilla www.sash.fi.

Apurahahakemuksen sisältö

 • Hakijan nimi
 • Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Nykyinen työpaikka
 • Tilinumero IBAN muodossa
 • Kuinka kauan ollut jäsenenä
 • Aikaisemmin myönnetyt apurahat
 • Työhistoria lyhyesti
 • Selvitys, mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan
 • Koulutuspäivien tai kongressin ohjelma
 • Väitöskirjan tai muun tutkimustyön aikataulu
 • Kustannusarvio
 • Apurahahakemuksen perustelut ja arvio sen avulla saavutettavista hyödyistä omaan työhön / itselle / kollegoille
 • Allekirjoitus

Apurahan hakeminen

Anomus kohdistetaan Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiö sr:lle

Kirjallinen hakemus lähetetään osoitteella:

Sähköinen hakemus

  Apurahan maksulomakkeet

  Apuraha-ennakko, PDF
  Apuraha-ennakko, Word
  Laskutuslomake, PDF
  Laskutuslomake, Word