Suomen Anestesiasairaanhoitajien säätiön sr säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § 
Säätiön nimi on Suomen Anestesiasairaanhoitajien säätiö sr ja kotipaikka Helsinki.

 

Tarkoitus

2 § 
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea anestesiasairaanhoitotyötä
sekä sen tutkimista ja osaamista.

 

Tarkoituksen toteuttaminen

3 §
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustusta ja tukea 2 §:ssä
mainittuun tarkoitukseen. Säätiö voi harjoittaa ja tukea tutkimus-,
koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa tarkoituksensa
edistämiseksi.

 

Peruspääoma

4 § Säätiön peruspääoma on viisikymmentätuhatta (50.000) euroa. Säätiön
varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

 

Hallitus

5 §
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi (3) kalenterivuodeksi
kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee ensimmäisellä kerralla säätiön
perustaja. Tämän jälkeen hallituksen jäsenet valitsee säätiön hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

 

Hallituksen kokous

6 §
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla
kirjallisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.
Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan, kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli
näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan
vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide,
johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt
päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen
puheenjohtaja ja vähintään yksi siihen tehtävään kokouksessa valittu jäsen.

 

Hallituksen jäsenten palkkio

7 §
Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio, matka-
kulut ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

 

Vuosikokous

8 §
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden tammi-helmikuussa.

 

Vuosikokouksessa on:

– vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
– päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
– määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä
– valittava yksi (1) hyväksytty tilintarkastaja (KHT- tai HTM-tilintarkastaja) ja tälle yksi (1 ) hyväksytty varatilintarkastaja.

 

Asiamies

9 §
Hallitus voi valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta säätiölle
asiamiehen sekä mahdolliset muut toimihenkilöt.

 

Säätiön nimen kirjoittaminen

10 §
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja asiamies kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa jonkin henkilön kirjoittamaan säätiön nimen
yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai asiamiehen kanssa.

 

Tilikausi ja tilintarkastus

11 §
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiö
toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen
tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen
kokoonnuttava huhtikuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle.

 

12 §
Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen,
tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on kuuden(6)

kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti-
ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenten ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä
tehtävä ilmoitus säätiörekisteriin.

 

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

13 §
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään viisi (5) hallituksen
jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisteri-

hallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä. Jos säätiö
lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä
tavalla säätiön tarkoituksen edistämiseen.