Toimintakertomus vuodelta 2023

Johdanto

Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiö sr (säätiö) perustettiin vuonna
2005. Vuonna 2002 pidetyn seitsemännen anestesiasairaanhoitajien
maailmankongressin (The 7th World Congress of Nurse Anesthetists)
tuoton turvaamiseksi Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n (Yhdistys)
hallitus ehdotti säätiön perustamista.
Säätiön toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea anestesiahoitotyötä, sen
tutkimusta, osaamista ja kehittämistä.
Säätiö on toiminut vuoden 2023 aikana toimintasääntöjensä
edellyttämällä tavalla jakamalla yhdistyksen jäsenistölle apurahoja
kahdesti edellä mainittuihin tarkoituksiin. Apurahoja jaettaessa on
noudatettu erillisiä apurahasääntöjä.

Säätiön varat

Säätiön alkupääoma viisikymmentätuhatta euroa (50 000) on sijoitettu
vuonna 2005.
Tammikuussa vuonna 2023 säätiö sai kaksituhattaviisisataa (2500)
euroa Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:ltä apurahahakemuksia
varten. Säätiön alkupääoma on sijoitettuna Danske Bankin rahastoihin.
Rahastosijoitusten arvoa on seurattu osakemarkkinatilanteen vuoksi,
mutta laskevien kurssien aikana niihin ei ole tehty muutoksia. Huonon
markkinatilanteen vuoksi rahastojen tuotto on ollut vähäistä.
Tarkempi säätiön taloudellinen tilanne selviää erillisestä tilikertomuksesta.

Säätiön hallinto

Vuonna 2023 säätiön puheenjohtajana on toiminut Marja- Liisa Ylitalo-
Airo ja varapuheenjohtajana Joni Karjalainen. Rahastonhoitajana on
toiminut Anna-Kaisa Lappi ja sihteerinä Anne Pulli. Päivi Holmberg on
toiminut säätiön verkkosivujen vastaavana. Apurahavastaavana on
toiminut Eija Manninen.
Säätiön tilintarkastajana on toiminut KHT, JHT Tom Jonas Sandell ja
varatilintarkastajana KHT Risto Ekholm.
Säätiön kirjanpitäjänä on toiminut KLT, PHT Pauliina Eloluoto Tilimeklarit
Oy.

Säätiön kokoukset toimintavuonna 2023

Vuosikokous pidettiin Helsingissä 27.-28.1.2023. Vuosikokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja jaettiin apurahoja. Hallituksen kokous
pidettiin Teams-kokouksena 28.2.2023. Kokouksessa uudet hallituksen
jäsenet esittäytyivät. Seuraava kokous pidettiin 9.6.2023 Helsingissä.
Esityslistalla oli säätiön jäsenten tehtävänkuvien päivittäminen,
verkkosivujen uudistaminen, apurahojen jakaminen ja apurahaosion
tarkentaminen. Kokouksessa päätettiin myös syksyn koulutuspäiville
osallistujista. Kolmas kokous pidettiin Teams-kokouksena 15.11.2023.
Säätiön hallituksen kaikki jäsenet osallistuivat kokouksiin.

Apurahojen jakaminen vuonna 2023

Säätiö jakoi apurahoja vuonna 2023 hakemusten perusteella budjettiin
varatun määrärahan turvin. Apurahahakemuksia tuli vuonna 2023
seitsemän (7) kappaletta. Jäsenistölle myönnettyjen apurahojen
kokonaismäärä v. 2023 oli 2600 euroa. Apurahoja maksettiin 2328,54
euroa kuluneena vuotena.
Säätiö myönsi 2022 ja maksoi 2023 300 euron apurahan Päivi
Holmbergille, joka valittiin Säätiön hallitukseen 27.-28.1. 2023
pidetyssä kokouksessa . Apuraha on myönnetty normaalin
hakuprosessin kautta. Apurahansaaja ei ole osallistunut päätöksen tekemiseen.
Toimintakertomuksessa liitteenä apurahataulukko (liite 1).

Säätiön toiminnasta tiedottaminen sekä toiminnan kehittäminen

Säätiö on tiedottanut toiminnastaan yhdistyksen lehdessä Spiriumissa ja verkkosivuilla osoitteessa www.sash.fi

Säätiön verkkosivuilla ei ole tehty
päivityksiä, koska yhdistyksen verkkosivut ovat olleet uudistumassa.
Toimintavuoden 2023 aikana säätiö on toiminut sääntöjensä mukaisesti.
Kustannuksia alentaakseen hallitus piti kaksi kokoustaan Teams-
kokouksina ja kaksi varsinaista kokousta Helsingissä. Säätiön hallitus
käsitteli kokouksissaan sääntömääräiset asiat sekä apurahapäätökset
apurahasääntöjensä mukaan. Säätiö ei ole harrastanut kuluneena
vuotena tutkimus- tai kehitystoimintaa.
Säätiön hallituksen jäsenille maksetut kulukorvaukset tilikauden aikana
oli 2049,05 euroa. Tämä sisältää maksetut päivärahat. Hallituksen
jäsenille ei makseta erikseen kokouspalkkioita eikä palkkoja.
Vuoden 2023 Anestesiasairaanhoitajat ry:n syyskoulutuspäivät
järjestettiin Oulussa 5.- 6.10.2023. Säätiön edustajina koulutuspäivillä
olivat Anna-Kaisa Lappi ja Marja-Liisa Ylitalo-Airo. Anna-Kaisa Lapin
kulut maksoi säätiö ja M-L Ylitalo-Airon osallistumisen maksoi yhdistys.
Leikkaussairaanhoitajien opintopäiville Tampereella 28.- 29.9.2023 osallistui Päivi Holmberg.

Säätiön roll-up uusittiin.

Helsingissä 20.1.2024

Marja- Liisa Ylitalo- Airo, puheenjohtaja

Joni Karjalainen, varapuheenjohtaja

Anna-Kaisa Lappi, rahastonhoitaja

Eija Manninen, apurahavastaava

Päivi Holmberg, verkkosivuvastaava

Anne Pulli, sihteeri