Toimintasuunnitelma 2014

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

Vuoden 2014 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen kehittämistyötä. Yhdistys panostaa erityisesti anestesiahoitotyön vetovoimaisuuden lisäämiseen. Yhdysjäsentoiminnan aktivoimista jatketaan edelleen.

Yhdistyksen laatimat, vuonna 2013 päivitetyt osaamisvaatimukset ohjaavat anestesiasairaanhoitajan toimintaa, koulutusta, perehdytystä ja ammatillista kasvua.

Vuonna 2016 Suomessa järjestettävän pohjoismaisen NOKIAS – kongressin järjestelyt ja markkinointi aloitetaan toimintavuoden aikana.

Yhdistyksen toiminta

1. Tavoitteet

mahdollistaa heräämöprojektin jatkuminen
kehittää moniammatillista yhteistyötä potilaan perioperatiiviseen 
hoitoketjuun osallistuvan henkilöstön välillä
lisätä jäsenistönsä ammatillista osaamista koulutuksilla ja julkaisuilla
vaikuttaa sairaanhoitajan koulutuksen kehittämiseen perioperatiivisen 
hoitotyön osalta ammatti- ja tiedekorkeakouluissa
lisätä ja tukea anestesiahoitotyön tutkimusta
osallistua perioperatiivisen hoitoprosessin kehittämiseen lisäämällä 
potilasturvallisuusosaamista ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä
tukea anestesiasairaanhoitajien ammatti-identiteetin muodostumista ja 
kehittämistä

2. Hallitus

yhdistyksen nimettyinä toimihenkilöinä toimivat vuonna 2014 puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, pohjoismainen ja kansainvälinen yhteyshenkilö, Spiriumin päätoimittaja, jäsensihteeri, yhdysjäsenvastaava ja verkkosivuista vastaava toimittaja
hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin ja kokoontuu toimintavuoden aikana 7-8 kertaa


3. Jäsenistö

jäsenistöä ja valmistuvia sairaanhoitajia tiedotetaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta, sekä kannustetaan osallistumaan yhdistystoimintaan
ylläpidetään ja aktivoidaan valtakunnallista yhdysjäsenverkostoa tiedottamaan yhdistyksen toiminnasta
yhdistyksen hallitus antaa pyydettäessä lausuntoja jäsenistöä ja anestesiahoitotyötä koskevissa asioissa
jäsenistöä tuetaan osallistumaan syyskoulutuspäiville edullisemmalla jäsenhinnalla

4. Heräämöprojekti

tavoitteena jatkaa heräämöhoitotyön kehittämisprojektia heräämöjaoksen perustamista ajatellen
projektin ensisijaisena tehtävänä on kansallisen ja kansainvälisen verkoston ylläpitäminen ja laajentaminen
vastuuhenkilö nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan 1.1.2014 alkaen
vastuuhenkilö vastaa projektin suunnittelusta ja etenemisestä, sekä raportoi 
siitä hallitukselle puolivuosittain
heräämökoulutusta järjestetään syyskoulutuspäivien yhteydessä


5. Koulutustoiminta

Koulutuspäivät 
25. Anestesiakurssi järjestetään 6.-7.3.2014 Helsingissä yhdessä Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa.
Syyskoulutuspäivät järjestetään 9.-10.10 2014 Turussa. 
Koulutuspäivien aiheet nousevat koulutuspäiville osallistuneiden toiveista ja alueellisesta erityisosaamisesta 
Ohjelmissa otetaan huomioon ajankohtaiset aiheet. Anestesiakurssin ohjelmassa huomioidaan myös hoitotyön näkökulma.


Paikallinen toiminta

Varaamalla tulo- ja menoarvioonsa rahaa Yhdistys kannustaa jäseniään pitämään työajan ulkopuolisia, anestesiahoitotyötä kehittäviä koulutustilaisuuksia.


Apurahat ja huomionosoitukset

SASH ry lahjoittaa varoja Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiölle jaettavaksi apurahoina.

Yhdistys voi tukea taloudellisesti jäsentensä anestesiahoitotyötä edistäviä hankkeita ja palkita erityisen ansioituneita jäseniään.

6. Yhdysjäsentoiminta

Yhdysjäsenet tiedottavat yhdistyksen toiminnasta, ja rekrytoivat omilla alueillaan uusia jäseniä. Yhdysjäsentapaaminen järjestetään tarvittaessa.

7. Julkaisutoiminta

Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Spirium -lehteä ja ylläpitää verkkosivuja www.sash.fi. Lisäksi yhdistys jatkaa toimintaa sosiaalisessa mediassa.
 Spirium julkaistaan myös sähköisessä muodossa verkkosivuilla vuoden 2014 alusta.

Julkaisutoiminnasta on mediakortti yrityksiä varten suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lehdessä ja verkkosivuilla tiedotetaan yhdistystoiminnasta ja hallituksen päätöksistä sekä julkaistaan mm. alaan liittyviä artikkeleita, luentolyhennelmiä ja matkaraportteja.

8. Yhteistoiminta

Yhdistys on yhteydessä alan muihin yhdistyksiin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys pitää yhteyttä alan opettajiin, opiskelijoihin, oppilaitoksiin ja koulutuksesta päättäviin tahoihin sekä terveydenhuollon toimijoita valvoviin viranomaistahoihin. Yhdistys ylläpitää kontakteja alan yrityksiin.

Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa järjestetään Anestesiakurssi ja tehdään yhteistyötä anestesiasairaanhoitajien koulutuskysymyksissä.

9. Talous

Yhdistyksen tulo- ja menoarvio perustuu jäsenmaksutuloihin, koulutuspäivien yhteydessä järjestettävien näyttelyiden tuottoon sekä julkaisujen mainostilan myynnistä saataviin tuloihin. Spiriumin mainostilan myynnillä katetaan lehden toimitus-, paino- ja jakelukulut.

Toimintakaudella 2014 koulutuspäivien tuottoarvio perustuu edellisten vuosien osallistujamääriin.

Yhdistys siirtää Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiölle vähintään 10 % koulutuspäivien tuotosta apurahoja varten.

Tarkka taloussuunnitelma käy ilmi vuodelle 2014 laaditusta tulo- ja menoarviosta.

10. Kansainvälinen ja pohjoismainen toiminta

Yhdistyksen pohjoismainen yhdyshenkilö järjestää NOSAM (Nordiskt Samarbets Möte) kokouksen 4. -6.4.2014 Suomessa Helsingissä.

Kansainvälinen yhdyshenkilö osallistuu IFNA:n maaedustajien kokoukseen 24.–27.5.2014 Hammametissa Tunisiassa. Kansainvälinen yhdyshenkilö, sekä kaksi – kolme muuta hallituksen jäsentä osallistuu yhdenteentoista WCNA:n (World Congress for Nurse Anesthetists) kongressiin Tunisian Hammametissa 28. -31.5.2014.

Helsinki ____ / ____ 2013 Hallitus
Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Joni Karjalainen
Petri Koivistoinen
Anitta Pirinen
Tiina Ilola
Anni Saarela
Harriet Ljungberg-Rasmus